Grunnvannsundersøkelser på Formofoss i Grong kommune, Nord-Trøndelag

I tidsrommet juni-juli 2000 utførte NGU georadarmålinger og grunnboringer i forbindelse med kommunale planer om etablering av ny vannforsyning for områdene Formofoss og Bjørgan i Grong kommune. Etter at feltundersøkelsene var avsluttet ble resultatene formidlet muntilig til oppdragsgiveren. En formell, skriftlig rapport ble den gang ikke fremlagt, men fremlegges nå som en dokumentasjon på de undersøkelsene som ble gjort. Georadarmålinger ble utført langs 2 profiler langs vestsiden av breelvavsetningen på Rognsmoen. Målingene ble fulgt opp med sonderboringer og testpumpinger i 6 lokaliteter i den nordre delen av georadarprofil 2. Det generelle bildet er at løsmassene i det undersøkte området består av 5-10 m med sand/grus over 5-10 m med finkornige masser (sand/finsand/silt). Boringene indikerer at fjelloverflaten ligger 15-20 m under terrengnivå. Undersøkelsene viser at det er kun sand/grus-massene i det 5-10 m tykke topplaget som gir grunnlag for uttak av grunnvann. Testpumping gav vannmengder av størrelsesorden 0.3-0.9 l/s pr. m. Med bakgrunn i de data som er fremkommet gjennom georadarmålinger og boringer anbefales det at en brønn for fullskala testing av grunnvannspotensialet etableres i den sørlige delen av georadarprofilet P2. Brønnen bør bores med ca. 45 gr. fall for å oppnå størst mulig filterareal og med en samlet brønnlengde på ca. 10 m. Kapasitet for brønnen anslås til 2-6 l/s.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2000.112
Page number:
17 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport