Grunnvannsundersøkelser på eiendommen Øvre Bakklandet 2-4, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylke.

Etter oppdrag fra Hartmann Eiendom A/S har Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjennomført en undersøkelse av forurensningssituasjonen for jordmasser og grunnvann på eiendommen Øvre Bakklandet 2-4, Trondheim. Resultater fra undersøkelsen av jordmasser er gitt i NGU-rapport 90.157, mens denne rapporten presenterer resultatene fra kartlegging av grunnvannskjemien. Analysene av grunnvannsprøvene viser at en finner naturlig, uforurenset grunnvann under det undersøkte tomtearealet. Alle analyseverdier, med unntak av en, ligger under Nederlandsk B-verdi. Samtlige av de innsamlede vannprøver ligger under Nederlandsk A-verdi (naturlig bakgrunnsverdi) m.h.t. innhold av tundmetallene Zn, Hg, Co, Cd og Cr. I konklusjonen for NGU-rapport 90.157 er det antatt at tungmetallforurensningene er såvidt sterkt bundet i kullholdige masser, at faren for spredning av forurensningene er liten. Kartlegging av grunnvannskjemien bekrefter denne antagelsen. Lave konsentrasjoner av tungmetaller og organiske forbindelser i grunnvann samt liten grunnvannsavrenning medfører at forurensningsbidraget fra eiendommen Øvre Bakklandet 2-4 til Nidelva er neglisjerbart.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.172
Page number:
18
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport