Grunnvannsundersøkelser for Meråkert kommunale vannverk

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har på forespørsel fra Meråker kommune foretatt undersøkelser av mulightene for grunnvannsuttak til Meråker kommunale vannverk. Avhengig av kapasitet og kvalitet vil påviste grunnvannsforekomster bli benyttet til reservevannkilde eller hovedvannkilde. Vannverket har et vannbehov på ca. 60m3/time (17l/s). I samråd med kommunen ble det etter gjennomgang av eksisterende data og feltbefaring, valgt ut løsmasseavsetninger for videre undersøkelser langs hoveddalføret fra Gudå til Dalåmo. Det er målt 28 georadarprofiler og utført 12 undersøkelsesboringer. Det mest lovende området for grunnvannsuttak er en elve- og breelvavsetning på nordsida av Dalåa ca. 800m sørøstfor eksisterende grunnvannsanlegg ved hernes. Her ble det påvist opptil 15m vannmettet sand og grus med middels til god vanngjennomgang. men unntak av at enkelte prøver har litt for høyt innhold av aluminium, jern og mangan, er grunnvannets fysisk-kjemiske kvalitet god. Grunnvannsundersøkelsene i Dalåmo-området viste også muligheter for grunnvannsuttak, men på grunn av mindre løsmassetykkelse og noe tettere løsmasser er mulighetene for større uttak av grunnvann mindre her enn ved Hernes. I de undersøkte områdene fra meråker sentrum og nedover langs Stjørdalselva er det ikke påvist større grunnvannsforekomster, hovedsaklig på grunn av for liten tykkelse på sand- og grusmassene som ligger over marine finkornige sedimenter. På grunnlag av de utførte undersøkelser anbefales det å sette ned en fullskala produksjonsbrønn ved borehull 11 ved Hernes. En langtids prøvepumping av denne brønnen vil gi grunnlag for en sikker vurdering av grunnvannsforekomstens totale kapasitet og vannkvalitet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2002.024
Page number:
25
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport