Grunnvannsundersøkelser for Klæbu nye vannverk på Fremo i Melhus kommune

NGU ble i desember 1998 engasjert av Klæbu kommune for utredning av grunnvanns- magasinet på Fremo,med tanke på utnyttelse av dette som en fremtidig hoved- vannkilde for kommunen. Målsettingen for det gjennomførte prosjektet var å klarlegge grunnvannets kvantitet og kvalitet i den lokalitet som er valgt ut for etablering av nytt hovedvannverk for Klæbu kommune. De kvantitative/kvalitative forhold er kartlagt gjennom etablering av en full- skala produksjonsbrønn og langtidsprøvepumping av denne. Det konkluderes med at grunnvannsforekomsten på Fremo har et uttakspotensiale som med meget god margin dekker det dimensjonerende vannbehov for et nytt hovedvannverk for Klæbu kommune. Ut fra de foreliggende analysedata konkluderes det videre med at grunnvannsforekomsten på Fremo, til tross for noe høye verdier for kalsium og alkalitet, har en vannkvalitet som gjør forekomsten meget velegnet for etabler- ing av et nytt hovedvannverk for Klæbu kommune.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2000.054
Page number:
51
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport