Grunnvannsundersøkelser i Undredal, Aurland kommune

I samarbeid med Aurland kommune har NGU undersøkt mulighetene for grunnvanns- uttak til vannforsyning i Undredal som har et beregnet dimensjonerende forbruk på 1,15 l/s. Det er utført 4 sonderboringer sørvest for skolen på motsatt side av elva for dagens elveinntak. 3 testbrønner ble satt ned for uttak av vann og masseprøver. I de øverste 5,5 m er det grus, stein og blokk som dominerer. Under dette består løsmassene vesentlig av hardt sammenpakket sand og finsand. Det øverste laget har god vanngjennomgang og kapasiteten var 2 l/s i nivå 3,5-4,5 m i borhull 2, men beskyttelsen mot forurensning anses som utilstrekkelig ved vanninntak på så lite dyp. I borhull 4 ble det tatt ut 0,3-0,5 l/s vann pr m slissefilter fra 4,5 til 9,5 m. Det er sannsynlig at en rørbrønn ved borhull 4 med slissefilter fra 6,5 - 10,5 m dyp, vil ha en kapasitet på 2 l/s. Dette er tilstrekkelig for å forsyne Undredal, og et forslag til brønnutforming er gitt. Grunnvannsprøvene i borhull 4 tilfredstiller drikkevannsforskriftens krav til fysikalsk-kjemiske parametre med unntak av pH og alkalitet. Ioneinnholdet i grunnvannet tyder på liten direktekommunikasjon med elvevannet og dermed gis beskyttelse mot tilfeldig forurensning. Det anbefales på grunnlag av testpumpingen og vannanalysene å sette ned en rør- brønn ved borhull 4 for en langtids prøvepumping.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
97.121
Page number:
21
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport