Grunnvannsundersøkelser i Saltdal kommune.

NGU har på forespørsel fra Saltdal kommune gjort vurderinger av grunnvann som vannkilde til Halsmoen vannverk, Evensgård vannverk og Vensmoen vannverk. I tillegg er det foretatt en enkel vurdering av vannkilden til Røkland vannverk. Halsmoen og Evensgård vannverk forsynes i dag fra fjellbrønner, men kapasiteten er tidvis noe knapp. Vensmoen vannverk som forsynes fra en overflatevannskilde har tidvis kvalitetsproblemer. To sonderboringer ved Vensmoen indikerte små muligheter for grunnvannsuttak fra løsmasser. Ved alle de tre nevnte vannverkene er det ut fra eksisterende data, praktiske hensyn og feltbefaring gitt forslag til plassering av nye fjellbrønner. Berggrunnen i alle områdene består hovedsakelig av marmor som kan være en meget god vanngiver hvis borehullet krysser vannførende sprekker eller hulrom. Det anbefales derfor brønnboring i alle tre områdene. Røkland vannverk forsynes fra en kilde i marmor (karstkilde) inne på fjellet vest for Røkland. Kildens nedbørsfelt kartlegges før det eventuelt innføres restriksjoner på arealbruken i nedbørsfeltet. I tillegg må det gjennomføres bedre sikring av selve vanninntaket. Eventuell vannbehandling utover enkel filtrering og desinfisering, må vurderes på grunnlag av analyser av vannprøver innsamlet over en periode på minst ett år.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2000.107
Page number:
16
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland