Grunnvannsundersøkelser i Sørdalen of ved Stordalsvatnet, Åfjord kommune

Som en del av grunnvannsundersøkelsene i Åfjord kommune er det foretatt under- søkelsesboringer og langtids prøvepumping ved Stordalsvatnet og georadar- målinger og undersøkelsesboringer i Sørdalen. Tidligere undersøkelser ved Stordalsvatnet har påvist en stor geunnvanns- ressurs, men med høye konsentrasoner av jern og mangan mot dypet. For å finne gunstigste brønnplassering med hensyn på kvalitet ble det innledningsvis gjort flere undersøkelsesboringer ved Stordalsvatnet. Ut fra disse undersøkelsene, samt tidligere undersøkelser ble det satt ned en Ø54 mm prøvebrønn med filter fra 7-10 m. Brønnen har gitt minimum 5 l/s hele pumpeperioden, og bortsett fra noe lav pH-verdi og alkalitet var vannkvaliteten god i starten av pumpe- perioden. Etter en kort tids pumping økte imidlertid konsentrasjonen av mangan og siden økte også konsentrasjonen av jern. Ved en eventuell utbygging av denne grunnvannsforekomsten må man derfor regne med å bygge et rensetrinn for fjerning av jern og mangan og i tillegg bør vannet alkaliseres og pH-justeres.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.052
Page number:
42
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport