Grunnvannsundersøkelser i Rissa kommune. Oppfølging av GiN- prosjektet i Sør-Trøndelag fylke

Som en videreføring av GiN-prosjektet er det foretatt oppfølgende grunnvanns- undersøkelser til fire forskjellige forsyningssteder i Rissa kommune. Ved Selnes er det boret to fjellbrønner med for lav kapasitet. Kvaliteten var god i den ene, mens den andre ga for saltholdig vann. I tillegg er det under- søkt en mindre løsavsetning, men kapasiteten på en testbrønn var for lav. På et elvedelta i østenden av Osavatnet er det gjennom langtids prøvepumping påvist en sikker grunnvannsressurs som kan forsyne Råkvåg og Sørfjorden. Grunnvannet er noe surt og ionefattig, men ellers er kvaliteten god. På Bergmyran er det registrert kildeutslag med stor kapasitet (over 100 l/s) og god kvalitet som kan dekke vannbehovet til hele Skaudalen og Rissa komm. vannverk. Mulighetene for grunnvannsuttak fra rørbrønner opp på selve breelv- avsetningen er også undersøkt med positivt resultat. I nedre del av Skaudalen og ved Flytas utløp i Botnen er det ikke påvist større grunnvannsressurser som er egnet for vannforsyning.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
94.033
Page number:
88
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport