Grunnvannsundersøkelser i Røyrvik kommune. Oppfølging av GiN- prosjektet i Nord-Trøndelag fylke

Som en oppfølging av GiN-prosjektet er det foretatt grunnvannsundersøkelser for vurdering av ny vannkilde for Røyrvik sentrum, og for bebeyggelsen rundt Østgård-Myrmo. Grunnvannsmulighetene er vurdert ut fra løsmasseboringer i 3 ulike avsetninger, Bjørkmo, Husvika og Myrmo-Landingen. Totalt ble det foretatt 12 sonderboringer. I områdene Bjørkmo og Husvika er det også utført geofysiske undersøkelser med georadar og seismikk. Det ble foretatt langtids prøvepumping i en breelvavsetning på Landingen hvor det ble dokumentert sikre grunnvannsforekomster med god fysisk og kjemisk kvalitet. Pga. høyt innhold av totalt antall bakterier (kimtall), bør et infiltrasjons- anlegg for avløpsvann oppstrøms brønnen flyttes. I tillegg bør det være muligheter for desinfeksjon av grunnvannet. Grunnvannet bør også luftes før det leveres til forbruker.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
94.057
Page number:
59
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport