Grunnvannsundersøkelser i Mundal, Balestrand kommune

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har undersøkt løsmasseavsetninger i nedre deler av Mundal med tanke på grunnvannsforsyning. De aktuelle løsmassene består av breelvavsetninger, elveavsetninger og rasmateriale. På grunnlag av feltbefaringer og georadarmålinger som indikerte opptil 15 m med sand, grus og usortert/morenematerialet over fjell, ble det valgt ut seks borelokaliteter. Undersøkelsesboringene indikerte de beste muligheter for grunnvannsuttak på ei elveslette knapt 400 m nordvest for dagens vannkilde ved Mundalselva. Her ble det påvist 14 m med sand og grus med middels til god vanngjennomgang. Analyser av opp-pumpet grunnvann viser at vannet er av god fysikalsk-kjemisk kvalitet. De andre boringene som ble foretatt lenger ned i dalen, viste mellom ca. 5 og 7 m med sand, grus og stein med middels til dårlig vanngjennomgang. Selv om det er mulig å ta ut noe grunnvann på to av stedene, er forventet kapasitet og kvalitet på et eventuelt grunnvannsuttak dårligere enn på den øverste lokali- teten. På grunnlag av de utførte undersøkelsene anbefales det derfor oppfølgende undersøkelser i form av nedsetting av fullskala brønn og langtids prøvepumping på ei elveslette knapt 400 m NV for dagens vannkilde (ved borhull 1).

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
97.048
Page number:
36
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport