Grunnvannsundersøkelser i Mostadmarka, Malvik kommune

På forespørsel av Malvik kommune er det gjennomført hydrogeologiske undersøk- elser i Mostadmarka. Under befaringen ble det valgt ut fire områder for videre undersøkelser. Undersøkelsene har gått ut på å vurdere mulighetene for uttak av grunnvann fra løsmasser; fjell er ikke vurdert. Vannbehovet er satt til 1,5 l/sek. Denne rapporten beskriver resultatene fra undersøkelsen av de to områdene som ligger nærmest dagens vannkilde: Inner Damtjern. Ved Vennasaga og Skytebanen sør for Vennatjern er det ikke påvist muligheter for uttak av grunnvann i løsmasser. Ved Vennasaga er løsmassetykkelsen for liten, mens det ved Skytebanen er for dårlig vanngjennomgang på grunn av høyt innhold av finstoff. Området ved snuplassen i nærheten av Inner Damtjern ble også undersøkt, og her kan det være muligheter for grunnvannsuttak. Det er gjennomført en langtids- prøvepumping for å vurdere vannkvalitet og kapasitet. Kapasiteten ser ut til å være tlstrekkelig til å dekke vannbehovet, men vannet har ikke tilfredstillende kvalitet med hensyn til mangan og fargetall. NGU tror det kan være mulig å bruke forekomsten, men anbefaler at de andre områdene undersøkes før en bygger ut denne vannkilden.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
95.022
Page number:
41
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport