Grunnvannsundersøkelser i løsmasser ved Sørheim på Hølonda, Melhus kommune

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har, etter oppdrag fra Jåren vassverk, foretatt grunnvannsundersøkelser ved Sørheim på Hølonda i Melhus kommune. Undersøkelsene er utført for å fastslå om løsmassene i området er egnet for grunnvannsuttak og har omfattet georadarmålinger, sonder- og undersøkelsesboringer, uttak av vann- og masseprøver, fysisk/kjemiske analyser av grunnvannsprøvene og korngraderingsanalyser av masseprøvene. Undersøkelsene viser at det er gode muligheter for uttak av grunnvann fra løsmasser. Vannkvaliteten er god og det er god vanngjennomgang i sand og grus fra 2 til 10 m dyp. NGU anbefaler der etablering av fullskala brønn for langtids prøvepumping. Prøvepumpingen bør gjennomføres for å kontrollere vannmengde og vannkvalitet over tid.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2003.014
Page number:
17
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport