Grunnvannsundersøkelser i løsmasser for Rødven vassverk i Rauma kommune, Møre og Romsdal fylke

NGU har på oppdrag fra Rødven vassverk undersøkt mulighetene for uttak av grunnvann i løsmasser ved Rødven. Vannbehovet er oppgitt til 1,5 - 2 l/s. Undersøkelsene har omfattet fem profileringer med georadar i de mest aktuelle områdene og tre løsmasseboringer på lokaliteter der resultatene fra gepradar- undersøkelsen antydet størst mulighet for løsmasser med god vanngjennomgang. Boringene viser at løsmassene er tette og har dårlig vanngjennomgang. NGU konkluderer derfor med at Rødven vassverk har små muiligheter for uttak av grunnvann fra løsmasser.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.056
Page number:
29
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport