Grunnvannsundersøkelser i Klæbu kommune. Oppfølging av GiN- prosjektet i Sør-Trøndelag fylke

Det er gjort geofysiske undersøkelser og sonderboringer med testpumping og prøvetaking på Svean, Litjelva, Brøttem, Målsjøen og Vassfjellet for å av- dekke løsmasser med tilstrekkelig mektighet og kapasitet til å dekke Klæbu kommunes behov på 25 l/s. På bakgrunn av resultatene fra forundersøkelsen, ble det valgt å gå videre med prøvepumping på ei elveslette på Mosve ved Sveian. Prøvepumpingen pågikk i 71/2 mnd. Massene hadde svært god hydraulisk kapasitet, og ved en optimal brønnplassering og utforming, er det sannsynlig å ta ut inntil 50 l/s. Konsentrasjonen av mangan har økt i pumpeperioden, og er tidvis høyere enn kravet i Drikkevannsforskriften. For å redusere innholdet av CO2 og muligens mangan, og øke O2-innholdet bør vannet luftes. Behovet for ytterligere rensetltak for fjerning av mangan bør vurderes etter en tids drift. Vann- verket bør i tillegg ha tilkoblet desinfeksjonsanlegg i reserve. Arealbruken i området bør ved en grunnvannsutbygging reguleres, og rapporten angir for- slag til reguleringssoner.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
95.085
Page number:
146
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport