Grunnvannsundersøkelser i Hemne kommune. Oppfølging av GiN- prosjektet i Sør-Trøndelag fylke

Som en oppfølging av GiN-prosjektet er det foretatt grunnvannsundersøkelser for vurdering av ny vannkilde for Hemne kommune. Grunnvannsmulighetene er vurdert ut fra løsmasse boringer i 3 ulike avsetninger: Storoddan, Eide og Vinjeøra. Totalt ble det boret 21 sonderboringer, samt georadarundersøkelser. På alle steder ble det påvist grunnvannsforekomster som kan dekke de oppgitte behovene. Det ble foretatt langtids prøvepumping ved Storoddan og på Eide. Ved Storoddan var totalt antall bakterier høyt. Pumpebrønn bør derfor flyttes, og et avløp oppstrøms brønnen bør også flyttes slik at det ikke forurenser avsetningen. En ny prøvepumping bør da foretas. På Eide er grunnvannets fysiske og kjemiske kvalitet bra, men det bør alkali- seres, pH-justeres og luftes før det leveres til forbruker. I tillegg bør det legges opp til en beredskap for desinfeksjon av vannet som en ekstra sikring.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
94.069
Page number:
113
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport