Grunnvannsundersøkelser i Heggjabygda, Eid kommune

I forbindelse med Eid kommunes hovedplanarbeid er mulighetene for grunnvanns- uttak til drikkevannsforsyning i Heggjabygda blitt vurdert. Undersøkelsene kom inn under NGU's vannprogram, vannforsyning Sogn og Fjordane som et samarbeids- prosjekt med Eid kommune. Det ble ikke påvist egnede løsmasseavsetninger for større uttak av grunnvann. 3 alternative borpunkt i fjell er foreslått øst for Frislid. Borhullene krysser ulike sprekkesoner og bør bores ned til 80-100 m dyp. Hullene bores i nummerert rekkefølge inntil rikelig vann er oppnådd. Langtidsprøvepumping med prøvetaking av kjemisk og bakteriologisk kvalitet bør utføres før brønnen kobles til vassverket.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
97.030
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport