Grunnvannsundersøkelser i Haltdalen, Holtålen kommune. Oppfølging av GiN-prosjektet i Sør-Trøndelag fylke

Det ble med tanke på grunnvannsforsyning til Drøya og evt. Gitla vannverk utført grunnvannsundersøkelser på Engan, Gåre og Evenmoen i Haltdalen. På bakgrunn av 20 sonderboringer med enkelte testpumpinger der kapasitet og kvalitet ble vurdert, ble det bestemt å gå videre med langtidsprøvepumping ved Lea på Engan. Det ble gjort 2 langtids prøvepumpinger, hver fra en Ø50 mm brønn med 4 m filter. Kapasiteten var henholdsvis 4 og 2l/s. Grunnvannet hadde for lav pH-verdi, alkalitet og oksygeninnhold, men var ellers av god kvalitet. Grunnvannet bør derfor luftes og alkaliseres før det pumpes på nettet. For å nå ønsket vannbehov på 7 l/s er det nødvendig med en utbygging basert på uttak fra 2-3 brønnområder noe som vil medføre at store arealer må klau- suleres. Ved pumping mot høydebasseng kan kapasiteten reduseres til ca.4 l/s, og dermed kan uttak fra ett brønnområde dekke vannbehovet. Infiltrasjon av elvevann kan være en aktuell metode for kapasitetsøkning.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
95.109
Page number:
65
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
TRØNDELAG