Grunnvannsundersøkelser i Bardu kommune

Norges geologiske undersøkelse har på forespørsel fra Bardu kommune gjort grunnvannsundersøkelser ved Finnkroken, Ved Setermoen og ved Bonnes og Håkstad i Salangsdalen. Undersøkelsene er delvis finansiert gjennom det statlige Program for vannforsyning. Ved Finnkroken har NGU tidligere utredet en grunnvannsforekomst hvor det nå er satt ned en rørbrønn for prøvepumping. For bedre overvåking av grunnvannsnivået under prøvepumpingen ble det i september 2000 satt ned ytterligere 4 observasjonsbrønner. På Steilandsodden ved Setermoen er kommunen interessert i å få utredet mulig- hetene for en reservevannforsyning til Setermoen. Det er på grunnlag av tidligere undersøkelsesboringer og geofysiske målinger satt ned en prøvebrønn til 7 m dyp. Prøvepumping av denne viser en kapasitet på ca. 5 l/s som er nor lavt i forhold til vannbehovet på ca. 50 l/s. NGU har analysert kornfordelingen til masseprøver fra borehullet, samt en vannprøve fra prøvepumpingen. Analyser av vannprøven viser at grunnvannet er av god fysikalsk-kjemisk kvalitet. Før kommunen fatter vedtak om videre utbygging på Steilandsodden, vil NGU anbefale undersøkelser av andre nærliggende områder for eventuelt å finne dypere grunn- vannsforekomster som muliggjør større uttak pr. brønn. Ved Bonnes i Salangsdalen ble det ved undersøkelsesboringer i løsmasser påvist en god grunnvannsforekomst. Det er anbefalt plassering og dimensjonering av en rørbrønn for langtids prøvepumping. Ved Håkstad viste en undersøkelsesboring små muiigheter for grunnvannsuttak fra løsmasser, men ut fra feltbefaringen ble det anvist en lokalitet for boring av fjellbrønn. Et annet alternativ for vann- forsyning til Håkstad er en felles løsning med Bonnes basert på den forelåtte løsmassebrønn.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2001.034
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms