Grunnvannsundersøkelser - Hjelmeland og Randøy vest, Hjelmeland kommune

Mulighetene for grunnvannsuttak er vurdert for forsyningsstedene Hjelmeland sentrum (ved Steinslandsvatnet og Pundsnes industrifelt) og Randøy vest, i Hjelmeland kommune. Løsmassene ved Steinslandsvatnet er undersøkt ved befaring, georadarmålinger, løsmasseboringer for kapasitetstesting og uttak av vannprøver og masseprøver. Prøvene er analysert ved NGUs laboratorier. For Pundsnes industrifelt og Randøy vest er mulighetene for grunnvann i fjell vurdert på grunnlag av bergartskart og opplysninger om tidligere boringer. For tettstedet Hjelmeland er grunnvannsmulighetene undersøkt med tanke på beredskapsvann, vannbehovet er 25 l/s. Ved Grødaånas utløp i Steinslandsvatnet kan det være muligheter for grunnvannsuttak, men det er usikkert om det opp- gitte vannbehovet kan dekkes. Analyseresultater for forundersøkelsene viser at grunnvannet har for høyt jern-, aluminium- og manganinnhold i forhold til drikkevannsforskriftene, vannet har også for lav pH og alkalitet og inneholder lite kalsium. En sikker vurdering med hensyn til kvalitet og kapasitet vil kreve langtidsprøvepumping av fullskala brønn. Ved Pundsnes industrifelt kan borebrønner i fjell gi noe ekstra vanntilskudd, men ikke erstatte dagens vannforsyning. En fjellboring i dette området for- ventes å gi 0,1-0,5 l/s. På Randøy er det liten mulighet for å dekke det oppgitte vannbehovet på 2,3 l/s ved boring av fjellbrønner.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
97.042
Page number:
36
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland