Grunnvannskvalitet i borebrønner i fjell fra område nær Oslo og Bergen

Dette prosjektet har vist at det er mulig å påvise helse- og prospekterings- messig interessante sporelementer i borebrønner i fjell på relativt enkelt vis. De store geografiske variasjonene i elementinnhold følger i hovedsak bergartene og deres kjemiske og mineralogiske sammensetning. Et klart eksempel på forholdet mellom geologi og grunnvann finner vi nord for Svelvik (vedlegg 4). Her faller et område med svært fluoridrikt grunnvann klart sammen med ut- bredelsen av en spesiell variant av drammensgranitten. Flere av de undersøkte elementene kan ha helsemessig betydning. For noen av disse elementene (beryllium og molybden) eksisterer det ingen grenseverdier. For andre elementer har de eksisterende grenseverdiene hovedsaklig en mer bruksmessig betydning (f.eks. Ca,Mg,Fe,Mn) mens andre elementer som f.eks. radon og fluorid har en klar og påviselig helseeffekt. I Sverige viser statistiske beregninger gjort av Statens Strålskyddsinstitut (SSI) at ca. 18.000 borebrønner i fjell gir et for høyt innhold av radon. Brukere av grunnvann med særlig høy konsentrasjon av fluorid og/eller radon bør infor- meres slik at helseskader kan unngås. Dette prosjektet har også vist en stor naturlig forekommende variasjonsbredde i elementinnholdet i grunnvann. Det kan derfor være grunnlag for å foreta en revurdering av enkelte elementers grenseverdier og hvilke praktiske konsekvens- er som bør trekkes når grenseverdiene overskrides. Resultatene understreker behovet for kartlegging av grunnvannskvaliteten i Norge. En god oversikt vil ha stor betydning for den nasjonale forvaltning av naturressursen grunnvann.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
95.161
Page number:
165
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport