Grunnvannsanlegg Kilemoen: Volum og kvalitetsvurdering av sand -og grusforekomstene innenfor sone II A.

Etablering av grunnvannsuttak på Kilemoen medfører opprettelse av restriksjonssoner, blant annet m.h.t. sand -og grusuttak. For å få et bedre grunnlag for vurdering av erstatningsspørsmål og forsvarlig omfang av sand -og grusuttak nær pumpebrønnen, ble det i mai / juni 1980 foretatt 5 boringer med prøvetaking (prøveintervall 3 m.) innenfor sone II A, hvor sand -og grusuttak i henhold til forslag skal underlegges søknadsplikt til SIFF. Resultatene fra disse boringene (kornfordelingskurver fra 120 prøver) og data fra tidligere undersøkelser (kartlegging, boringer, seismikk) viser at det innenfor restriksjonssone I og II A er mektige sand -og grusavsetninger. Totalvolumet anslås til ca. 35 mill. m3. Av dette utgjør masser med midlere kornstørrelser (Md) mindre enn 0,3 mm. ca. 25%. De resterende 75% (Md > 0,3 mm.) fordeler seg med ca. 12 mill. m3 over grunnvannsspeilet (GVS) og ca. 15 mill. m3 under grunnvannsspeilet. Omkring 2 - 3 mill. m3 sand og grus over GV - nivået er overdekket av finkornige masser som i hovedsak må fjernes før uttak kan etableres. Totalvolum av sand og grus (Md > 0,3 mm.) ned til GV - nivå innenfor de arealer hvor massetak kan etableres direkte i overflaten er ca. 10 mill. m3.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1633/1B
Page number:
18
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud