Grunnvanns- og grunnvarmeundersøkelser ved Luster ungdomsskole i Gaupne, Luster kommune

Etter oppdrag fra Thunes Partners AS har NGU undersøkt muligheten for å utnytte grunnvann i løsmasser som varmekilde for varmepumpe ved Luster ungdomsskole. Skolen ligger på Jostedølas delta i Lustrafjorden. Undersøkelsene har omfattet georadarmålinger, undersøkelsesboringer, kapasitetsteseter, korngraderingsanalyser av masseprøver, fysikalsk/kjemiske analyser av grunnvannsprøver og temperaturmålinger. Luster ungdomsskole ligger op elvedeltaet der Jostedøla munner ut i Gaupnefjorden og massene i deltaet består av skrålag av sand og grusig sand med god vanngjennomgang til mer enn 30 meters dyp. Grunnvannet inneholder mye jern, betinget av anaerobt miljø etter nedbryting av planterester. Det er økende jerninnhold i grunnvannet mot dypet. Temperaturen i vannet er stabil i området rundt 7 C (målt i september- 2002) fra ca 15m dyp. På grunnlag av de utførte undersøkelsene anbefaler NGU etablering av fullskala brønn for langtids prøvepumping. Detter er nødvendig for å klarlegge kapasitet, kvalitet og temperatur av grunnvannet over tid. Data fra prøvepumpingen vil gi grunnlag for endelig utforming og driftsinstruks for grunnvarmeanlegget. I arbeidet med utformingen av grunnvarmeanlegget må det tas spesielt hensyn til grunnvannets jerninnhold som kan forårsake tetting av brønnfilter og varmeveklser dersom jernet feller ut.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2003.017
Page number:
23
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport