GRUNNVANN. Temakart med beskrivelse Vang kommune, Oppland fylke

NGU har kartlagt grunnvannsforekomster i Vang kommune. Kartleggingen er i første rekke rettet mot den kommunale og fylkeskommunale oversiktsplanlegging- en, særlig innen vannforsyningssektoren. Informasjonen på kartene kan deles inn i: 1) Avgrensning av grunnvannsforekomster i løsmasser og en klassifisering av løsmassenes vanngiverevne i GOD-MIDDELS-DÅRLIG. 2) Forekomstenes egnethet som drikkevannskilde; klassifisering ut fra dagens arealbruk, evt. arealkonflikter og forurensingsfare. 3) Lokalisering med referansenummer av utførte sonderboringer, testpumpinger og geofysiske undersøkelser, og av eksisterende rørbrønner (produksjons- brønner). 4) Klassifisering av berggrunnens vanngiverevne i GOD-MIDDELS-DÅRLIG 5) Større sprekker og forkastninger 6) Lokalisering med referansenummer av borebrønner i fjell; angivelse av dyp og kapasitet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
88.051
Page number:
21
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland