GRUNNVANN. Temakart med beskrivelse Nordre Land kommune, Oppland fylke

Temakartene og beskrivelsen er i første rekke rettet mot den komkmunale og fylkeskommunale oversiktsplanleggingen, og gir bl.a. iinformasjon om: brønner i berggrunn og løsmasser, større grunnvannsforekomster i løsmasser, sprekker og forkastninger i berggrunn og vanngiverevnen (kapasiteten) til berggrunnen. Vann i løsmasser: Det er registrert tre større forekomster, hhv. ved Dokka, Kverndalen og Øyom. Vannkvaliteten er god. Vanni berggrunnen: Grunnfjellsgneiser (500-2000 l/t) opptrer lengst i syd. Nordover fra Dokka opptrer kvartsitter (ofte mer enn 2000 l/t) i veksling med fylitt, skifer og kalkstein (omkring 500 l/t). Vannkvaliteten er ofte god utenom mørke fylitter og skifre.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
89.042
Page number:
24
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland