Grunnvann. Temakart med beskrivelse, Lunner kommune, Oppland fylke

Temakartene og beskrivelsen er i første rekke rettet mot den kommunale og fylkeskommunale oversiktsplanleggingen, og gir bl.a. informasjon om: Brønner i berggrunn og løsmasse, større grunnvannsforekomster i løsmasser, sprekker og forkastninger i berggrunnen og berggrunnens vanngiverevne. Vann i løsmasser: Det kan være muligheter for å anlegge et større grunnvannsanlegg ved Harestua selv om to boringer har gitt negative indikasjoner. Videre undersøkelser anbefales. I Strykenområdet synes det å være gode muligheter for å anlegge et større grunnvannsanlegg. Flere prøveboringer har gitt positive indikasjoner. Vann i berggrunn: Nord for Grua består fjellgrunnen av skifer og kalkstein vest for Dalasjø- høgda - Storhaugen. Kalksteiner er relativt gode vanngivere, skifre er dårligere. Gjennomsettende yngre gangbergarter er gode vanngivere. Syd og øst i kommunen opptrer yngre smeltebergarter som er middels gode vanngivere.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
93.141
Page number:
26
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland