Grunnvann for produksjons av mineralvann, Åfjord kommune

Det er gjort geologiske, geofysiske og hydrologiske undersøkelser av en løsmasseavsetning ved Melan, ca. 500 m øst for Årnes i Åfjord komune. Formålet med undersøkelsene var å vurdere om den kartlagte grunnvanns- forekomsten ut fra kapasitet og kvalitet er egnet for produksjon av mineralvann. PÅ grunnlag av innledende undersøkelser ble det satt ned to produksjonsbrønner i terrasseskråningen ca. 6 m over elvenivået. Brønnene ble prøvepumpet i tids- rommet november 1994 - februar 1996. Kapasiteten varierte mellom 2.5 og 5 l/s. Vannkvaliteten var god og stabil i hele pumpeperioden. Det ble ikke påvist sykdomsfremkallende bakterier eller andre bakterier som kan indikere forurens- ning. Grunnvannskvaliteten er ikke påvirket av overflatevannskilder og det er heller ikke påvist sesongmessige variasjoner. Geokjemiske og mineralogiske undersøkelser av løsmassene i akviferen indikerer en klar sammenheng mellom grunnvannets og det geologiske materialets kjemiske sammensetning. Grunnvanns- forekomsten oppfyller dermed de krav som stilles til mineralvann. Alle analyserte parametere tilfredstiller også kravene til vanlig drikkevann, slik at grunnvannet kan markedsføres både som mineralvann og vanlig drikkevann. Et permanent uttak av grunnvann vil medføre restriksjoner på arealet rundt brønnstedet, men det er ikke nødvendig med særlige forandringer i forhold til dagens arealbruk.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
96.035
Page number:
50
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport