Grunnvann og grunnvarme fra dype dalfyllinger langs Glåma

Refleksjonsseismiske profiler (6) og sonderboringer (13) er utført i Glåmas dalføre med henblikk på å finne dyptliggende grunnvanns- og grunnvarmeressurser, og samtidig øke kjenneskapet til de dype dalfyllinger langs Glåma. Boringene fordeler seg over kommunene Grue, Åsnes, Våler, Elverum og Stor Elvdal: (tabellen ikke gjengitt her). Kun i en boring ble det funnet dyptliggende vannførende lag av grov grus med potensial for varmeutnyttelse (boring 691 i Våler). Høyt jern- og manganinnhold hindrer imidlertid utnyttelse av ressursene. Regionalgeologisk kjennskap og viten om grusavsetninger er en fordel ved leting og planlegging av geofysiske forundersøkelser og boring med henblikk på å finne dyptliggende grunnvanns- og grunnvarmeressurser. Undersøkelsene krever imidlertid risikovillig kapital, og de få data presentert i denne rapport antyder at dyptliggende grunnvann- og grunnvarmeressurser som er tilgjengelige med det anvendte boreutstyret, ikke er utbredt i Glåmas dalføre.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2002.082
Page number:
47
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark