Grunnvann i Våler kommune

Våler kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. I Østfold har kommunene prioritert få områder. Basert på gjennomgang av NGUs løsmassekart og tidlig- ere grunnvannsundersøkelser er derfor potensielle grunnvannsforekomster i løsmasser befart og vurdert for hele fylket. For kommuner hvor vi kjenner slike forekomster, er de beskrevet i rapporten. Videre gis en generell vur- dering av grunnvannsmulighetene fra fjell for de enkelte kommuner. A-kom- munene får egne rapporter; B-kommunene rapporteres samlet. I Våler kommune er mulighetene for grunnvannsforsyning til Kurefeltet vurdert som god fra fjell.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.049
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold