Grunnvann i Tysnes kommune

Tysnes kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Grunnvannsmulighetene i områdene Våge, Flatråker, Reksteren og Godøysund er vurdert på grunnlag av studier av eksisterende kartmateriale og rapporter, samt korte feltbefar- inger. Områdene er pekt ut av Tysnes kommune, og vurderingene av grunnvanns- mulighetene er gjort i forhold til oppgitte vannbehov fra kommunen. Grunn- laget for beregning av vannbehovene er et vannforbruk på 350 liter/person/ døgn. Mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene er karakterisert slik: Våge: mulig i fjell, Flatråker: mulig i fjell, Reksteren: mulig i fjell, Godøysund: dårlig. Sikre konklusjoner for områder karakteri- sert som "mulig i fjell" forutsetter prøveboring/prøvepumping. En prøvebrønn i fjell kan eventuelt senere etableres som produksjonsbrønn. I områdene ved Nordbustadvatnet, Vevatnet og ved Oppdal er det løsavsetninger som kan være aktuelle som reservevannkilder for befolkningen på Tysnes. Nærmere under- søkelser må utføres for å avklare om løsavsetningene er egnet til grunnvanns- uttak.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.134
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland