Grunnvann i Sogn og Fjordane fylke

GiN-programmet i Sogn og Fjordane ble gjennomført i 1990. Kommunene i fylket hadde prioritert i alt 100 steder der de ønsket en vurdering av mulighetene for grunnvannsforsyning. I A-kommunene ble grunnvannsmulighetene vurdert på grunnlag av eksisterende materiale i form av kart, rapporter o.l., samt felt- befaring i de aktuelle områdene. I B-kommunene er vurderingsgrunnlaget kontor- studier av flybilder, kartmateriale og eksisterende rapporter. Hver av kom- munene har fått egne kommunerapporter der mulighetene for grunnvannsforsyning til de områdene som kommunen har prioritert er nærmere omtalt. Denne rapporten gir en samlet oversikt over resultatene for Sogn og Fjordane fylke. I alle områdene ble grunnvannsmulighetene vurdert både for løsmasser og i fjell. Mulighetene for bruk av grunnvann til vannforsyning ble for de 100 forsynings- områdene karakterisert slik: God (21 områder), mulig (63 områder), dårlig (16 områder). Der karakteristikken "mulig" er knyttet til grunnvannsfore- komster i løsmasser, vil det spesielt være behov for oppfølgende undersøk- elser.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.286
Page number:
54
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport