Grunnvann i Radøy kommune

Radøy kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Grunnvannsmulighetene i områdene Kolstad-Kårtveit-Boga, Storheim-Haukeland, Toska, Lervik-Namntvedt, Valdersnes og Straume er vurdert på grunnlag av studier av eksisterende kartmateriale og rapporter, samt feltbefaring. Områdene er pekt ut av Radøy kommune, og vurderingene av grunnvanns-mulighetene er gjort i forhold til oppgitte vannbehov fra kommunen. Som beregningsgrunnlag for vannbehovene er det brukt et vannforbruk på 350 liter/person/døgn. Mulighetene for grunn- vannsforsyning til de prioriterte områdene er karakterisert slik: Kolstad-Kårtveit-Boga: mulig i fjell, Storheim-Haukeland: dårlig, Toska: mulig i fjell, Lervik-Namntvedt: mulig i fjell, Valdersnes: mulig i fjell. Sikre konklusjoner for områder karakterisert som "mulig i fjell" forutsetter prøveboring/prøvepumping. En prøvebrønn i fjell kan even- tuelt senere etableres som produksjonsbrønn.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.127
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland