Grunnvann i Overhalla kommune

Overhalla kommune er en A-kommune i GiN-sammenheng. Vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart, gjennomgang av tilgjengelige rapporter, feltbefaring og enkelte sonderboringer med testpumpinger. Kommunen ønsket en vurdering av mulighetene for grunnvannsforsyning til Overhalla vannverk som forsyner nesten hele bebyggelsen i hoveddalføret. Grunnvannsmulighetene er vurdert i fire forskjellige områder langs eksister- ende ledningstrase. Det er tilsammen vurdert 9 løsavsetninger. På grunn av det store vannbehovet er grunnvann fra fjell ikke vurdert. Det er både gjen- nom GiN-kartleggingen og i tidligere undersøkelser (NGU,1975) påvist flere lokaliteter med muligheter for å dekke det oppgitte vannbehovet med grunn- vann fra løsavsetninger. En sikker vurdering av grunnvannspotensialet krever oppfølgende undersøkelser i form av flere sonderboringer og testpumpinger. For enkelte områder (Gansmoen, Skage, Råbakken) synes forholdene å være såvidt avklaret at nedsetting av brønner for langtidsprøvepumping kan anbe- fales.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.203
Page number:
20
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport