Grunnvann i Modalen kommune

Modalen kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Grunnvannsmulighetene på Øvre Helland og Hugnadstad er vurdert på grunnlag av studier av eksisterende kartmateriale og rapporter, samt korte feltbefaringer. Områdene er pekt ut av Modalen kommune, og vurderingene av grunnvannsmulighetene er gjort i for- hold til oppgitte vannbehov fra kommunen. Grunnlaget for beregning av vann- behovene er et vannforbruk på 350 liter/person/døgn. Mulighetene for grunn- vannsforsyning til de prioriterte områdene er karakterisert slik: Øvre Helland: god i løsmasser og mulig i fjell, Hugnadstad: god i løsmasser og i fjell. Sikre konklusjoner for områder karakterisert som "mulig i fjell" forutsetter prøveboring/prøvepumping. En prøvebrønn i fjell kan eventuelt senere etableres som produksjonsbrønn.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.133
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland