Grunnvann i Lardal kommune

Lardal kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. I Vestfold har GiN-arbeidet foregått etter litt spesielle retningslinjer. Kommunene har i svært liten grad prioritert områder. Basert på gjennomgang av kvartærgeologiske kart er imidlertid potensielle grunnvannsforekomster i løsmasser befart i hele fylket. For kommuner som har slike forekomster, er de beskrevet i rapporten. Videre gis en generell vurdering av grunnvannsmuilighetene fra fjell i kommunen. A-kommunene får egne rapporter, men B-kommunene rapporteres samlet. Lardal kommune har ikke angitt områder som er prioritert m.h.t. kartlegging av vannforsyningsmuligheter, men seks avsetninger er befart: Florestua, Svartangen, Hærlandselva, Toåshaugen, Dalelva og Otterstad. Florestua. Hærlandselva og Otterstad synes å være de gunstigste avsetningene med tanke på grunnvannsutnyttelse, men muligheter for vannuttak antas å kunne foreligge i alle områdene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.041
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Vestfold