Grunnvann i Kvam kommune

Kvam kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Grunnvannsmulighetene i om- rådene Fykse, Mundheim, Ytre Ålvik, Tørvikbygd, Kvamskogen og Steinsdalen er vurdert på grunnlag av studier av eksisterende kartmateriale og rapporter, samt feltbefaring. Områdene er pekt ut av Kvam kommune, og vurderingene av grunnvannsmulighetene er gjort i forhold til oppgitte vannbehov fra kommunen. Grunnlaget for beregning av vannbehovene er et vannforbruk på 350 liter/ person/døgn. Mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene er karakterisert slik: Fykse: mulig i fjell, Mundheim: mulig i løsmasser og i fjell, Ytre Ålvik: mulig i fjell, Tørvikbygd: dårlig, Kvamskogen: mulig i løsmasser, Steinsdalen: mulig i løsmasser. I områder med karakteri- stikken "mulig i løsmasser" vil sonderboringer og prøvepumping av undersøkel- sesbrønner gi sikre konklusjoner. Sikre konklusjoner for områder karakterisert som "mulig i fjell" forutsetter prøveboring og prøvepumping. En prøvebrønn i fjell kan eventuelt senere etableres som produksjonsbrønn.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.124
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland