Grunnvann i Hordaland fylke

GiN-programmet i Hordaland ble gjennomført i 1991. Kommunene i fylket hadde prioritert i alt 105 steder hvor de ønsket en vurdering av mulighetene for grunnvannsforsyning. I A-kommunene ble grunnvannsmulighetene vurdert på grunnlag av eksisterende geologisk bakgrunnsmateriale samt feltbefaring i de aktuelle områdene. I B-kommunene er vurderingsgrunnlaget kontorstudier av kartmateriale og eksisterende rapporter. Denne rapporten gir en samlet oversikt over resultatene for Hordaland fylke. I alle områdene ble grunnvannsmulighetene vurdert både for løsmasser og fjell. Mulighetene for bruk av grunnvann til vannforsyning ble for de 105 forsyningsområdene karakterisert slik: God (11 områder), mulig (73 områder), dårlig (21 områder). Der karakteristikken "mulig" er knyttet til grunnvannsforekomster i løsmasser, vil feltbefaring (B-kommuner) og eventuelt sonderboringer og prøvepumping av undersøkelsesbrønner gi sikre konklusjoner. Sikre konklusjoner for områder med karakteristikken "mulig i fjell" forutsetter prøveboring og prøvepumping. En prøvebrønn i fjell kan eventuelt senere etableres som produksjonsbrønn.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.165
Page number:
67
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland