Grunnvann i Hof kommune

Hof kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. I Vestfold har GiN-arbeidet foregått etter litt spesielle retningslinjer. Kommunene har i svært liten grad prioritert områder. Basert på gjennomgang av kvartærgeologiske kart er imidlertid potensielle grunnvannsforekomster i løsmasser befart i hele fylket. For kommuner som har slike forekomster, er de beskrevet i rapporten. Videre gis en generell vurdering av grunnvannsmulighetene fra fjell i kom- munen. A-kommunene får egne rapporter, mens B-kommunene rapporteres samlet. Hof kommune har ikke angitt områder som er prioritert m.h.t. kartlegging av vannforsyningsmuligheter. Seks avsetninger er befart: Engerud, Martnerud, Lianelva, Haugestad, Vikeelva og Lørdal. For noen av avsetningene er mulig- heter for grunnvannsuttak dokumentert gjennom boringer og testpumping, men vannkvaliteten har tildels vært for dårlig (jern/mangan-problemer).

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.040
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Vestfold