Grunnundersøkelser ved Raudsand, Nesset kommune i Møre og Romsdal. Supplerende undersøkelser i 2019

NGU har på oppdrag fra Bergmesteren Raudsand AS utført grunnundersøkelser ved mulig deponi for farlig uorganisk avfall i fjellhaller ved Raudsand. Det er tidligere utført geofysiske målinger fra helikopter og borehullslogging. Foreliggende rapport beskriver resultater fra magnetisk modellering av en mulig ny jernmalm, en lineamentstudie ved Raudsand og en utfyllende analyse av grunnvannskvaliteten.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2019.003
Page number:
39
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Grunnundersøkelser deponi Raudsand
Project nr:
373900