Grunnundersøkelser på sykehustomta i Tønsberg

I et samarbeid mellom Sykehuset i Vestfold (SIV), Norges geologiske undersøkelse (NGU), Geophysikalische Messysteme (GEOSYM) og Leibniz Institute for Applied Geophysics (LIAG) er det foretatt refleksjonsseismiske undersøkelser på sykehustomta i Tønsberg. Hensikten var å kartlegge dyp til fjell og samtidig gi en karakterisering av løsmassene. Skjærbølger med varierende frekvens ble generert for hver andre meter langs profiler med energikilden ELVIS III S8 utviklet av LIAG. Reflekterte bølger ble fanget opp av 72 spesialbygde geofoner med avstand 1 meter langs profilet. Bølgene ble registrert med 3 X Geometrics Geode seismograf. I alt er det målt langs 14 korte profiler. GEOSYM var ansvarlig for datainnsamlingen mens LIAG sto for prosesseringen av data. NGU utførte innmåling av profilene med DGPS, nivellerte alle målepunkter v.h.a. detaljerte LIDAR-data, og utførte den endelige kartfremstillingen av løsmassetykkelse og fjelltopografi. På grunnlag av foreløpig prosesserte data ble det anbefalt et boreprogram som ble gjennomført av Multiconsult. Prosjektet ble administrert av NGU. Innenfor sykehustomta i Tønsberg er det utført refleksjonsseismikk langs 14 profiler med samlet engde ca. 1400 meter. Datakvaliteten varierte og ble karakterisert som god langs 6 av profilene, moderat langs 2 profiler og dårlig langs 6 profiler. På grunnlag av foreløpige resultater ble det foretatt fjellkontrollboringer ved 17 lokaliteter. På grunnlag av alle tilgjengelige data er det utarbeidet en 3D modell av løsmassenes tykkelse og fjelltopografien. Løsmassetykkelsen varierer fra 0 til ca. 16 m og fjelloverflaten ligger fra ca. 24 m ned til ca. 8 m over havet. Usikkerheten i disse data antas å ligge på +/- 0,5 m, men betydelig større i områder med store variasjoner i fjelltopografien. Det har ikke vært mulig å bestemme løsmassetykkelsen langs profilene med dårlig datakvalitet uten resultater fra boringene. Oppdragsgiver, Sykehuset i Vestfold (SIV), har fått oversendt filer som viser koordinater, bakkens høyde over havet, løsmassetykkelse og fjelloverflaten i meter over havet til bruk i organisasjonens Bygnings Informasjons-Modell (BIM).

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2016.042
Page number:
49
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Grunnundersøkelser for Sykehuset i Vestfold (SIV)
Project nr:
371200
Fylke:
Vestfold