Grunnundersøkelser for etablering av ny produksjonsbrønn ved Granli vannverk, Kongsvinger

I forbindelse med utvidelse av brønnparken til vannverket på Granli har NGU gjennomført grunnundersøkelser i et område på østsiden av Vingersjøen. Det er utført geofysiske undersøkelser (2D resistivitet og georadar) samt grunnboring med nedsetting av undersøkelsesbrønner for uttak av sediment- og grunnvannsprøver. Undersøkelsene viser at det er mulig å etablere en grunnvannsbrønn i det utvalgte området, men at mektigheten av egnede løsmasser for grunnvannsuttak er betydelig mindre her enn ved Granli. Det er også forventet at kapasiteten vil bli noe lavere i denne brønnen sammenliknet med tidligere etablerte brønner, men kapasiteten kan først fastlegges etter at det har blitt gjennomført prøvepumping. Det er utarbeidet et forslag til utforming på en prøvepumpingsbrønn. Denne utformes slik at den etter prøvepumping kan inngå som en permanent produksjonsbrønn i vannverket. Vannprøver som ble tatt under etablering av undersøkelsesbrønnene viser noe forhøyede konsentrasjoner av mangan og jern, særlig i de øverste meterne av løsmasseprofilet. Det er derfor viktig å følge med på konsentrasjonsutviklingen på disse elementene under prøvepumpingen. Det anbefales at det settes ned 2 -3 observasjonsbrønner i området rundt prøvepumpingsbrønnen for nivåmålinger under prøvepumping, i tillegg til 1 - 2 flernivåprøvetakere for uttak av dybdespesifikke grunnvannsprøver for kartlegging av grunnvannskjemi.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2009.018
Page number:
21 s. + ka
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Mindre samarbeidsprosjekter - Grunnvann og grunnvarme
Project nr:
271200
Fylke:
Hedmark