Grunnlagsmateriale for regionalplan for byggeråstoffer i Ryfylke, Rogaland fylke 2010.

I et samarbeidsprosjekt med Rogaland fylkeskommune har NGU ajourført og oppdatert forekomstene i Grus- og Pukkdatabasen i Forsand, Strand, Hjelmeland, Suldal, Sauda og Finnøy kommune. Det er også utført bergrunnskartlegging og prøvetaking for kvalitetsvurdering av ulike bergarters egenskaper for produksjon av pukk i den samme regionen. Resultatene er bearbeidet og tilrettelagt for bruk i arbeidet med regionalplanen for byggeråstoff i Ryfylke. Forekomstene er klassifisert etter hvor viktige de er i en framtidig ressurssituasjon etter samme mal som ble brukt i "Fylkesdelplan for byggeråstoffer på Jæren". Til sammen er 104 sand- og grusforekomster og 68 pukkforekomster vurdert i de seks kommunene. Grunnlagsmaterialet for planarbeidet er lagret digitalt og finnes i Grus- og Pukkdatabasen ved NGU og er tilgjengelige for brukerne via internett og tilsendte datasett. I denne rapporten er det meste av dette materialet samlet som kart, beskrivelser, utskrifter og tabeller.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2010.008
Page number:
61 s. + ka
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Fylkesdelplan og ressursregnskap i Rogaland
Project nr:
268014
Fylke:
Rogaland