Grunnlagsmateriale for regional plan for masseforvaltning i Akershus fylke

Rapporten er en sammenstilling og tilrettelegging av informasjon fra NGUs Grus,- Pukk- og Steintippdatabase (GPS -database) for bruk i regional plan for masseforvaltning i Akershus fylke. NGU anbefaler at det i kommunenes arealplaner bør tas spesielt hensyn til forekomster som er klassifisert som nasjonalt viktig eller regionalt viktig slik at disse ressursene ikke bygges ned eller at det på annen måte legges hindringer for utnyttelse. Ved endring av dagens arealbruk på registrerte forekomster bør betydningen som byggeråstoff vurderes. Ikke alle kommuner har egnede forekomster som kan utnyttes, men bør ha en plan for hvor slike masser kan hentes for bygging av nødvendig infrastruktur. I Akershus er fire pukkforekomster registrert som nasjonalt viktige og åtte som regionalt viktige. I tillegg er fire grusforekomster, alle på Gardermoen i Ullensaker, nasjonalt viktige. Flere kommuner i fylket er avhengig av å hente masser i nabofylkene Buskerud og Østfold for å dekke behovet for byggeråstoff. I GPS-databasen er det registrert en rekke massetak og steinbrudd som i dag er nedlagt. Disse kan være egnet som områder for deponi av ulike typer overskuddsmasser. Kommunene bør derfor gå gjennom dette materialet og vurdere muligheten for omdisponering av arealene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2014.018
Page number:
62
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Bidrag til forvaltningsplan for byggeråstoff i Akershus
Project nr:
356900
Fylke:
Akershus