Grunnlagsmateriale for forvaltning av sand, grus og pukk i Vindafjord, Tysvær, Haugesund og Karmøy kommune. Rogaland fylke.

Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Rogaland fylkeskommune og Norges geologiske undersøkelse er sand-, grus- og pukkforekomstene i fylket vurdert. Formålet med prosjektet har vært å foreta en klassifisering av naturlige byggeråstoffer for å gi planleggerne et bedre bakgrunnsmateriale i arbeidet med forvaltningen av disse ressursene. Det er foretatt en oppdatering og ajourføring av Grus- og pukkregisteret og en kommunevis vurdering av forekomstene med hensyn til kvalitet og egenskaper for bruk som tilslag til veg- og betongformål. Forekomstene er på bakgrunn av dette klassifisert etter hvor viktige de er som ressurser i en lokal og regional forsyningssammenheng. I denne rapporten presenteres resultatene fra Vindafjord, Tysvær, Haugesund og Karmøy kommune. Av disse er det kun Vindafjord som har sand og grus og som kan dekke deler av forbruket ved egenproduksjon. Det produseres også pukk i kommunen som dekker eget forbruk samtidig som noe eksporteres til nabokommuner. Tysvær har ingen egenproduksjon av sand og grus, men produserer store mengder pukk for eksport. Det importeres både sand, grus og pukk for å dekke eget forbruk. Haugesund har ingen forekomster og det som trengs av disse byggeråstoffene må hentes utenfra. Karmøy har ingen sand- og grusforekomster og må importere det som trengs av byggeråstoff fra andre kommuner i fylket. Det produseres pukk hvorav noe brukes i kommunen og noe går til Haugesund. Det er likevel behov for stor tilførsel av pukk utenfra for å dekke behovet. I kommuner med underskudd på byggeråstoffer er forbruksstedet, hvilken kvalitet som kreves og pris avgjørende for hvor massene hentes fra.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
99.041
Page number:
84
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland