Grunnlagsmateriale for forvaltning av sand, grus og pukk i Suldal og Sauda kommune, Rogaland fylke.

Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Rogaland fylkeskommune og Norges geologiske undersøkelse er sand-, grus- og pukkforekomstene i fylket vurdert. Formålet med prosjektet har vært å foreta en klassifisering av naturlige byggeråstoffer for å gi planleggerne et bedre bakgrunnsmateriale i arbeidet med forvaltningen av disse ressursene. Det er foretatt en oppdatering og ajourføring av Grus- og pukkregisteret og en kommunevis vurdering av forekomstene med hensyn til kvalitet og egenskaper for bruk som tilslag til veg- og betongformål. Forekomstene er på bakgrunn av dette klassifisert etter hvor viktige de er som ressurser i en lokal og regional forsyningssammenheng. I denne rapporten presenteres resultatene fra Suldal og Sauda kommune. Begge kommunene har store sand- og grusressurser, men i motsetning til nabokommunene i sør er det lite eksport. Suldal er imidlertid den største eksportkommunen av knuste steinmaterialer i fylket. I denne rapporten presenteres resultatene fra Suldal og Sauda kommune. Begge kommunene har store sand- og grusressurser, men i motsetning til nabokommunene i sør der det lite eksport. Suldal er imidlertid den største eksportkommunen av knuste steinmaterialer i fylket. I Suldal er det registrert 36 sand- og grusforekomster med til sammen 9 mill. m3 utnyttbart volum. Det er ingen store uttak i kommunen, men flere små dekker det lokale behovet for byggeråstoff. I Sauda er det bare 6 sand- og grusforekomster med et utnytbart volum anslått til 4 mill. m3. De årlige uttakene er begrenset til å dekke de lokale behovene. Det er ingen produksjon av pukk ffra fast fjell i kommunen. Selv om det finnes store ressurser som gjør kommunene selvforsynte med byggeråstoff i mange år er det viktig forekomster med god kvalitet ikke nedbygges, men reserves som områder for råstoffutvinning i kommunene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
99.040
Page number:
84 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland