Grunnlagsmateriale for forvaltning av sand, grus og pukk i Stavanger- Jærenområdet i Rogaland fylke

Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Rogaland fylkeskommune og Norges geologiske undersøkelse er det foretatt en vurdering av sand,- grus- og pukkforekomstene i fylket. Formålet med prosjektet har vært å foreta en klassifisering av naturlige byggeråstoffer for å gi planleggere et bedre bakgrunnamateriale i arbeidet med forvaltningen av disse ressursene. Det er foretatt oppdatering og ajourføring av Grus- og Pukkregisteret og en kommunevis vurdering av forekomstene med hensyn til kvalitet og egen- skaper for bruk som tilslag til veg- og betongformål. Forekomstene er på bakgrunn av dette klassifisert etter hvor viktige de er som ressurser i en lokal og regional forsyningssammenheng. I denn rapporten presenteres resultatene fra syv kommuner i Stavanger- Jærenområdet. Randaberg og Stavanger kommune har ingen utnyttbare sand- og grusforekmster eller pukkverk og må i sin helhet importere denne type byggeråstoff. I Sola kommune er det ett pukkverk som dekker deler av eget forbruk, sam- tidig som en god del eksporteres til nabokommunene. Klepp, Time og Hå kommune dekker i dag deler av sitt behov for sand og grus fra 2-3 sentrale forekomster, men er avhengig av import både av sand, grus og pukk. I Sandnes kommune er 3 forekomster viktige i forsyningen av sand og grus både lokalt og til nabokommunene. Likevel importeres det masser fra Forsand. 2 pukkverk dekker behovet for knuste steinmaterialer og eksporterer halvparten av produksjonen til andre kommuner.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.078
Page number:
97
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland