Grunnlagsmateriale for forvaltning av sand, grus og pukk i Sokndal, Eigersund, Lund, Bjerkreim og Gjesdal kommune, Rogaland fylke.

Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Rogaland fylkeskommune og Norges geologiske undersøkelse er sand-, grus- og pukkforekomstene i fylket vurdert. Formålet med prosjektet har vært å foreta en klassifisering av naturlige byggeråstoffer for å gi planleggerne et bedre bakgrunnsmateriale i arbeidet med forvaltningen av disse ressursene. Det er foretatt en oppdatering og ajourføring av Grus- og pukkregisteret og en kommunevis vurdering av forekomstene med hensyn til kvalitet og egenskaper for bruk som tilslag til veg- og betongformål. Forekomstene er på bakgrunn av dette klassifisert etter hvor viktige de er som ressurser i en lokal og regional forsyningssammenheng. I Sokndal kommune er det ingen aktive uttak av sand og grus, men meget stor produksjon av pukk. Denne produksjonen er basert på eksport, men dekker også kunne det lokale behovet. Bjerkreim og Gjesdal kommune er begge overskuddskommuner med sand- og grussreserver som foruten å dekke egne behov for masser, også kan forsyne andre kommuner i distriktene om kring med byggeråstoffer til veg- og betongformål i mange år framover. Begge kommunene produserer pukk til eget forbruk. Gjesdal er også en stor eksportkommune som leverer store mengder pukk offshore. Det er viktig at det i kommunenes arealplaner legges til rette for viktigste forekomstene, både av sand, grus og av fast fjell egnet for produksjon av pukk. Dette gjøres best ved reservere områder for råstoffutvinning, og være klar over de miljømessige belastninger dette på ulike måter påfører nærområdene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
99.038
Page number:
97 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland