Grunnlagsmateriale for forvaltning av sand, grus og pukk i Rogaland fylke.

Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Rogaland fylkeskommune og Norges geologiske undersøkelse er sand-, grus- og pukkforekomstene i fylket vurdert. Formålet med prosjektet har vært å foreta en klassifisering av naturlige byggeråstoffer for å gi planleggerne et bedre bakgrunnsmateriale i arbeidet med forvaltningen av disse ressursene. Det er foretatt en oppdatering og ajourføring av Grus- og pukkregisteret og en kommunevis vurdering av forekomstene med hensyn til kvalitet og egenskaper for bruk som tilslag til veg- og betongformål. Forekomstene er på bakgrunn av dette klassifisert etter hvor viktige de er som ressurser i en lokal og regional forsyningssammenheng. Rogaland er med et samlet volum på ca. 283 mill. m3 sand og grus blant de fylker som har minst av disse byggeråstoffene i landet. Ressursene er ujevnt fordelt fra naturens side slik at noen av kommunene har relativt mye sand og grus, mens andre har små eller ingen ressurser. Generelt er de indre delene av fylket godt forsynt med sand og grus til de fleste byggeetekniske formål. I kyst- og øykommunene er det få eller ingen sand- og grusforekomster som er aktuelle for kommersiell drift. Mest sand og grus finnes i Hjelmeland og Forsand med 45-50 mill. m3. Strand, Bjerkreim og Suldal har mellom 30-35 mill. m3. Sauda, Sandnes og Gjesdal har 17-22 mill. m3. Vindafjord, Klepp, Time og Hå har fra 5-10 mill. m3, mens det i Eigersund, Lund og Sokndal er mellom 1-2 mill. m3. I de øvrige kommunene er det ikke registrert sand og grus egnet for byggetekniske formål. Rogaland er på landsbasis det fylket som produserer mest pukk. Flere store pukkverk står for ca. 65 % av landets eksport til utlandet. Det er en samfunnsoppgave å legge til rette for en fornuftig og langsiktig utnyttelse av disse viktige ressursene. Både ved etablering av nye uttaksområder og ved eksisterende uttak er det viktig at hele ressursen reserveres for ut

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Page number:
100
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland