Grunnlagsmateriale for forvaltning av sand, grus og pukk i nordre og vestre deler av Buskerud fylke 1998

Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Buskerud fylkeskommune og Norges geologiske undersøkelse er det foretatt en vurdering av sand-, grus- og pukk- forekomstene for 13 kommuner i fylket. Formålet med prosjektet har vært å foreta en klassifisering av naturlige byggeråstoffer for å gi planleggerne et bedre bakgrunnsmateriale i arbeidet med forvaltningen av disse ressursene. Det er foretatt oppdatering og ajourføring av Grus- og Pukkregisteret og en kommunevis vurdering av forekomstene med hensyn til kvalitet og egenskaper for bruk som tilslag til veg- og betongformål. Forekomstene er på bakgrunn av dette klassifisert etter hvor viktige de er som ressurser i en lokal og regional forsyningssammenheng. De fleste kommunene er selvforsynt med byggeråstoff til de fleste formål. Gol, Ål og Hol er imidlertid underskuddskommuner og må importere masser fra nabo- kommunene. Det er underskudd på grove masser egnet for knusing i de fleste kommunene. Slike masser er i stor grad hentet fra steintipper etter kraftverksutbygginger. Flere steintipper er allerede utdrevet og andre tilfredstiller ikke kvalitets- kravene for faste dekker på de mest trafikerte vegene. Spesielt i øvre deler av Hallingdalen er det behov for slike masser og undersøkelser av bergarter egnet for knusing til pukk er nødvendig. Sammenlignet med flere av kommunene sørøst i fylket er det liten eksport av masser ut av distriktet. Eksport av sand og grus annet enn til nabokommuner skjer bare fra Modum og for pukk bare fra Flesberg.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.019
Page number:
148
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud