Grunnlagsmateriale for forvaltning av sand, grus og pukk i Forsand, Strand og Hjelmeland kommune, Rogaland fylke.

Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Rogaland fylkeskommune og Norges geologiske undersøkelse er sand-, grus- og pukkforekomstene i fylket vurdert. Formålet med prosjektet har vært å foreta en klassifisering av naturlige byggeråstoffer for å gi planleggerne et bedre bakgrunnsmateriale i arbeidet med forvaltningen av disse ressursene. Det er foretatt en oppdatering og ajourføring av Grus- og pukkregisteret og en kommunevis vurdering av forekomstene med hensyn til kvalitet og egenskaper for bruk som tilslag til veg- og betongformål. Forekomstene er på bakgrunn av dette klassifisert etter hvor viktige de er som ressurser i en lokal og regional forsyningssammenheng. I denne rapporten presenteres resultatene fra Forsand, Strand og Hjelmeland kommune. Disse tre kommunene har de største sand- og grussressursene i fylket med henholdsvis 12, 8 og 12 mill. m3 utnyttbare volum. Hjelmeland og Forsand har de største uttakene av sand og grus i fylket og det aller meste av dette eksporteres til andre kommuner, fylker og til utlandet. Strand kommune eksporterer også en god del sand og grus, og er en av de største i fylket på å produksjon og eksport av pukk. Disse kommunene er meget viktige i forsyningen av byggeråstoff både lokalt og regionalt. Det er derfor av stor betydning at det legges til rette for utnyttelse av disse naturressursene og at de best egnede forekomstene reserveres som områder for råstoffutvinning i kommunenes arealplaner.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
99.039
Page number:
90
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Rogaland