Grunnlagsmateriale for forvaltning av sand, grus og pukk i Etne kommune, Hordaland fylke.

I et samarbeidsprosjekt mellom Etne kommune og Norges geologiske undersøkelse er sand-, grus og pukkforekomstene i kommunen vurdert. Formålet med prosjektet har vært å foreta en klassifisering av forekomstene for å gi planleggerne et bedre bakgrunnsmateriale i arbeidet med forvaltningen av disse ressursene. NGUs Grus- og Pukkdatabase er blitt oppdatert og ajourført, og forekomstene er blitt vurdert med hensyn til kvalitet og egenskaper for bruk som tilslag til veg- og betongformål. Forekomstene er på bakgrunn av dette klassifisert etter hvor viktige de er som ressurser i en lokal og regional forsyningssammenheng. I Etne kommune er det registrert 10 sand- og grusforekomster med et anslått volum på 35 mill. m3 masse. Bare 29% av dette volumet antas å være utnyttbart i dagens situasjon. Det tas ut grus fra to store forekomster sentralt i kommunen. Materialet er av god kvalitet, og det vil være svært viktig å legge til rette for videre uttak fra begge forekomstene i en kommunal arealplanlegging. De andre forekomstene har kun lokal interesse. Det er også registrert fire pukkforekomster. Ingen av pukklokalitetene har drift, men mekaniske analyseresultater for det ene prøvetatte området tilsier svært god kvalitet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
99.097
Page number:
84
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland